Przeskocz do treści

Nachylenie zbocza

Pomiar wysokości przedmiotów

Na podstawie kąta rozwarcia.

H = D [m] * K [tys.] / 1000

D - odległość do przedmiotu, którego wysokość się określa;
K - kąt pod którym widać ten przedmiot;

Przez porównanie długości cienia

Wysokość przedmiotu jest tyle razy większa od wzrostu wykonującego pomiar, ile razy cień przedmiotu jest dłuższy od jego cienia.

Pomiar nachylenia zbocza

Pomiar szacunkowy.

Szacowanie nachylenia zbocza przez porównanie dłoni

Porównanie kąta nachylenia z kątami trójkąta (ekierki) lub kątami utworzonymi przez rozwarcie palców ręki.

Porównanie długości zbocza z podstawą.

Określanie nachylenia zbocza za pomocą linijki i ołówka

Wielkości te można określić za pomocą linijki (notesu) i ołówka. Należy ocenić ile razy wysokość zbocza mieści się w jego podstawie i współczynnik 60 podzielić przez otrzymaną liczbę.

Krokami

Stojąc w punkcie A, należy na poziomie oczu wybrać punkt B oraz zmierzyć do tego punktu odległość (podwójnymi krokami). Po podzieleniu współczynnika 60 przez liczbę podwójnych kroków otrzyma się kąt nachylenia.

Eklimetrem

Posługiwanie się eklimetrem

Aby zmierzyć kąt nachylenia zbocza, trzyma się eklimetr na wysokości oczu i celuje równolegle do powierzchni terenu. Nitka pionu odchyli się od punktu 0 o kąt równy kątowi nachylenia zbocza.

Podziałką według mapy.

Podziałką kątów nachylenia (spadku) nazywamy specjalny diagram umieszczony na południowym marginesie mapy. Cyfry opisane przy poziomej podstawie określają wielkość nachylenia w stopniach. Linie pionowe oznaczają odstępy pomiędzy sąsiednimi warstwicami. Podziałkę kątów nachylenia skonstruowano w formie diagramu umożliwiającego interpretację wartości pośrednich. Na mapach przedstawiony jest diagram do podwójnej wysokości warstwowej; jeden dotyczy wysokości między warstwicami zasadniczymi, drugi - między warstwicami pogrubionymi. Ma to miejsce wtedy, gdy warstwice przebiegają bardzo gęsto.

Cyrklem lub paskiem papieru mierzy się odległość między dwiema warstwicami zasadniczymi lub pogrubionymi). Odcinek ten przykłada się do odpowiedniej linii prostopadłej na diagramie i odczytuje wartość nachylenia stoku